Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

 

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden


1. Aanbiedingen en aanvaarding van orders:

Indien EXPO-NET Danmark A/S een schriftelijke offerte heeft uitgebracht, zonder dead-line van acceptatie hiervan, en indien de schriftelijke acceptatie hiervan niet binnen 5 weken is ontvangen door EXPO-NET Danmark A/S, verliest de offerte zijn geldigheid.

Orders zijn niet bindend voor EXPO-NET Danmark A/S totdat EXPO-NET Danmark A/S deze orders schriftelijk heeft bevestigd of heeft uitgevoerd.

Hoeveelheden die worden aangegeven in de orders zullen met +/-5% variatie geleverd worden, zonder dat dit invloed heeft op de aangegeven prijzen.

De producten worden geleverd in overeenstemming met de normale specificaties van EXPO-NET Danmark A/S voor het bewuste product. Afwijkingen in kleur geven de koper geen recht op reclamaties.

Ondersteuning zonder kosten bij technisch gerelateerde zaken als afmetingen en berekeningen van hoeveelheden welke gebaseerd zijn op aangeleverde tekeningen en/of monstermateriaal, is slechts een service van EXPO-NET Danmark A/S, waarvoor EXPO-NET Danmark A/S dan ook geen verantwoordelijkheid draagt.

Alle informatie in brochures, catalogi, prijslijsten etc. m.b.t. gewicht, afmetingen, capaciteiten, opbrengsten en andere technische data is aangegeven als indicatie en is slechts bindend indien er per specifiek geval een overeenkomst is opgesteld.

EXPO-NET Danmark A/S accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of informatie in schriftelijk materiaal over de producten, indien dit materiaal is gemaakt door de leveranciers van EXPO-NET Danmarkn A/S. Dit is van toepassing voor alle verkoopmaterialen, omschrijvingen en gebruiksaanwijzingen etc.


2. Prijzen:
Leveringen worden gedaan voor de dan geldende prijzen, als vastgelegd door EXPO-NET Danmark A/S. Deze prijzen in Deense Kronen ( Euro’s) zijn exclusief vrachtkosten, verpakking, kosten van tekeningen en printplaten, alsook exclusief BTW.


3. Betalingsconditie:
Alle betalingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn gedaan. Indien betalingen na de betalingsdatum gedaan wordt, zal rente in rekening worden gebracht die in overeenstemming is met de Deense rentewetgeving. Deze rente moet direct worden voldaan en moet worden betaald voorafgaande aan alle andere schulden als onderdeel van de reguliere betalingen.

Indien betaling van de goederen niet op tijd is ontvangen, behoudt EXPO-NET Danmark A/S zich het recht voor om alle komende leveringen aan de klant te stoppen, zonder dat dit gevolgen heeft voor aansprakelijkheid en los van het feit of deze te maken hebben met de leveringen.

Indien, volgens de inschatting van EXPO-NET Danmark A/S, de mogelijkheid van de klant tot betaling van de goederen ernstig in twijfel wordt getrokken nadat de order is geplaatst, behoud EXPO-NET Danmark A/S zich het recht voor om vooruitbetaling te eisen c.q. onherroepelijke
zekerheid tot betaling te eisen.


4. Levering en verzending:
Alle leveringen worden ex-works gedaan en alle zendingen zijn voor het risico en de kosten van de koper.

De methode van verzending is bepaald door EXPO-NET Danmark A/S volgens haar richtlijnen zonder aansprakelijkheid voor mogelijke verschillen en vrachttarieven.

De levertijden zijn inschattingen: EXPO-NET Danmark A/S is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen.

Duur van stakingen, afsluitingen, productieverstoringen of vertragingen bij externe leveranciers en anderen zullen in alle gevallen de levering van de goederen vertraging met dezelfde duur.

Indien, door oorlog, rebellie, exportverboden of gelijkwaardige situaties, het onmogelijk is om materialen te leveren of de order uit te voeren, heeft EXPO-NET Danmark A/S het recht om de order of offerte te annuleren.


5. Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven het eigendom van EXPO-NET Danmark A/S totdat de volledige betaling, inclusief rente en kosten, is gedaan. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, is de koper verplicht om de goederen te beschermen, alsook de goederen voldoende te verzekeren.


6. Retouren:
Alle orders zijn bindend voor de koper en onbeschadigde goederen mogen slechts geretourneerd worden na een aparte overeenkomst. Indien er een overeenkomst voor retour van goederen is gemaakt, zal deze worden verrekend op basis van 80% van de gefactureerde waarde met aftrek van kosten etc. welke door EXPO-NET Danmark A/S zijn gemaakt in samenhang met deze transactie.

Speciaal geproduceerde goederen, als ook reeds gebruikte en/of beschadigde goederen, kunnen niet worden geretourneerd.


7. Vertragingen:
Indien geen specifieke leverdatum is afgesproken en indien de levering niet is gedaan binnen 1 maand nadat de order is geaccepteerd door EXPO-NET Danmark A/S, heeft de klant het recht
om EXPO-NET Danmark A/S schriftelijk te informeren dat de order wordt geannuleerd indien
de levering niet binnen 14 dagen wordt gedaan van de datum waarop EXPO-NET Danmark A/S wordt geïnformeerd.
Indien de levering niet is gedaan binnen de 14-dagen periode, zal de order worden gezien als geannuleerd zonder verplichting tot schadevergoeding van beider partijen.

Indien een specifieke levertijd is overeengekomen en deze is overschreden, zonder een situatie van force majeure, en als de goederen nog steeds niet zijn geleverd, heeft de klant het recht om een redelijke tijdstermijn aan te geven, welke in ieder geval niet korter mag zijn dan 5 werkdagen binnen de termijn waarop EXPO-NET Danmark A/S de schriftelijke claim voor levering ontvangen heeft. Na deze periode mag de koper, tenzij hij zelf verantwoordelijk is voor de vertraging, de overeenkomst schriftelijk ongeldig verklaren.

Indien, in dit licht, de koper de overeenkomst ongeldig verklaart, heeft hij recht op compensatie van de directe schade, echter, deze compensatie mag niet meer bedragen van 10% van de aankoopprijs van de goederen in kwestie.

De klant mag geen andere aanspraken of claims doen m.b.t. genoemde vertraging dan de hierboven genoemde en EXPO-NET Danmark A/S is in geen geval verantwoordelijk voor indirecte verliezen veroorzaakt door de vertraging, inclusief productieverlies, tijdsverlies, verlies van marge, verlies van winst etc.


8. Verantwoordelijkheid bij afwijkingen: klachten:
EXPO-NET Danmark A/S is verantwoordelijk voor fouten in design, productie en materialen voor de geleverde producten, evenals verkeerd uitgevoerde werkzaamheden en levering van te lage volumes, waarvan de klant mag aannemen dat het geleverde volume was bedoeld als levering van de complete opdracht. cf De Algemene regels van de Deense Wet; cf hoewel, de punten zoals hieronder omschreven.

EXPO-NET heeft de plicht en het recht om bepaalde afwijkingen aan te passen waarbij de koper geen recht heeft op een alternatieve claim of pro rato korting.

Slechts EXPO-NET Danmark A/S of personen welke door EXPO-NET Danmark A/S zijn aangewezen om deze aanpassingen te doen zijn gerechtigd om aanpassingen te doen. Aanpassingen door anderen zullen niet door EXPO-NET Danmark A/S worden geaccepteerd.

Het is de klant slechts toegestaan om reparaties uit te voeren nadat dit expliciet door EXPO-NET Danmark A/S is aangegeven, of indien het absoluut noodzakelijk is om scahde aan personen of goederen te voorkomen.

EXPO-NET Danmark A/S is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door producten waarvan de goederen een onderdeel uitmaken.

EXPO-NET Danmark A/S is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt door afwijkingen, inclusief productieverlies, tijdsverlies, verlies van marge of verlies van winst, etc.

Direct nadat de goederen zijn ontvangen, is de klant verplicht de goederen te inspecteren op de specificaties zoals dit door beide partijen is overeengekomen. Indien de klant fouten of afwijkingen constateert, moet EXPO-NET Danmark A/S hiervan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld, omdat na deze periode het recht van reclamatie vervalt.


9. Productaansprakelijkheid:

9a – Beperking van aansprakelijkheid
Verwonding aan personen of schade aan goederen , ervan uitgaande dat het product in kwestie normaal gesproken bestemd is voor niet-zakelijk gebruik, en waarbij deze verwonding of schade is veroorzaakt door een product verkocht door EXPO-NET Danmark A/S, compensatie dient te worden betaald indien kan worden vastgesteld dat EXPO-NET Danmark A/S aansprakelijk is voor de verwonding of schade, cf de toepasbare regels van Deens recht voor productaansprakelijkheid in de dan geldende periode.

9b – Indirecte schade
EXPO-NET Danmark A/S is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt door verwondingen of schade, inclusief productieverlies, tijdsverlies, verlies van marge, verlies van winst, etc.

9c – Verschillende entiteiten verantwoordelijk ; recht van regres
In het geval dat verwonding of schade wordt veroorzaakt door een product waarin de producten van EXPO-NET Danmark A/S zijn verwerkt, is EXPO-NET Danmark A/S niet verantwoordelijk indien de verwonding of schade is veroorzaakt door het complete product of indien de instructies gegeven door de fabrikant van het complete product, of indien de kwaliteit van het complete product niet in overeenstemming is met algemeen gebruik.

Tot de hoogte waartoe EXPO-NET Danmark A/S verantwoordelijk is gehouden voor productaansprakelijkheid tegenover een derde partij, is de koper verplicht om EXPO-NET Danmark A/S schadeloos te stellen.

EXPO-NET Danmark A/S haar aansprakelijkheid is beperkt zoals vermeld in deze leverings- en verkoopvoorwaarden, inclusief verwonding en schade veroorzaakt door foutief gebruik door de koper of door verkeerde toepassing van de instructies m.b.t. dit product. De koper is verplicht om gerechtelijke stappen te accepteren in dezelfde rechtbank waarin een compensatie claim tegen EXPO-NET Danmark A/S is uitgebracht voor rekening van een claim van een derde partij.

Indien een derde partij een claim voor compensatie voorbereid in overeenstemming met dit artikel, zal de klant direct EXPO-NET Danmark A/S moeten informeren.


10. Ontheffing van aansprakelijkheid:
De volgende omstandigheden zullen leiden tot ontheffing van aansprakelijkheid, ervan uitgaande dat er sprake is van tijdige en/of foutloze levering door EXPO-NET Danmark A/S of indien deze standaardisatie uitsluiten: brand, explosie, natuurrampen, epidemieën, oorlog, rebellie, onrust, staat van beleg, oproepen van militairen, valuta restricties, import of export blokkades, staking, blokkades of gelijkwaardige situaties welke buiten de controle van EXPO-NET Danmark A/S zijn, onafhankelijk van de ontstane situatie er heerst voor EXPO-NET Danmark A/S zelf of voor haar leveranciers. Deze lijst is niet compleet.

Indien Force Majeure de oorzaak is van vertragingen langer dan 4 maanden, dan hebben beide partijen het recht om de transactie te annuleren waarbij er geen claims gedaan kunnen worden voor directe of indirecte schades.


11. Plaats:
Ieder conflict tussen EXPO-NET Danmark A/S en de klant zal worden behandeld volgens Deense wetgeving, onafhankelijk van het feit dat eventueel buitenlands recht van toepassing is, en zulke conflicten zullen worden behandeld door de rechtbank van Hjørring, Denmark, onafhankelijk waar de klant zich bevindt of gevestigd is.

EXPO-NET Danmark A/S mag beslissen dat een dispuut wordt behandeld door de Deense Arbitrage Rechtbank voor Bouw en Constructie, cf de regels zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden AB 92.
Om een PDF versie (in het Engels) van onze Verkoop-en leveringscondities te downloaden kunt U op de icoon hieronder klikken.