Anvendelse

 

Anvendelse

BIO-BLOK® elementerne anvendes fortrinsvist til følgende:
  • Hvor regnvandsledninger fra nye udstykninger skal tilsluttes et eksisterende kloakanlæg med utilstrækkelig kapacitet til bortledning af regnvand under spidsbelastninger.
  • Ved udjævning af belastningsvariationer på ledningsnet og recipienter.
  • Ved nyanlæg, hvor der ønskes mindre ledningsdimensioner generelt, og hvor magasinfunktionen kan varetages af et forsinkelsesanlæg.
  • Som indskudt bærelag og biologisk filter i åbne, vandfyldte forsinkelsesbassiner for at modvirke drukneulykker og for fremme af biologisk omsætning af urenheder i vandet.