Hvordan bygger og vedligeholder man et forsinkelsesbassin?

 

Hvordan bygger og vedligeholder man et forsinkelsesbassin?

Opbygning

Forsinkelsesbassiner kan bygges som åbne eller lukkede bassiner. Hvis der er tale om åbne bassiner, udføres de normalt som jordbassiner, således at de bliver integrerede i landskabet. Disse jordbassiner kan være projekteret som tomme jordbassiner, dvs. at der først kommer vand i dem, når det regner. 

Forsinkelsesbassinet kan også være udført som et åbent bassin, hvor der står blivende vand. Her kan man med fordel anvende BIO-BLOK®elementer, såfremt man vil sikre sig mod drukneulykker. Hvor der mangler plads, er det ofte en bedre løsning at udføre forsinkelsesbassinet som et lukket bassin.

Ser man tilbage i historien, er lukkede forsinkelsesbassiner som regel udført i jernbeton. Udviklingen har imidlertid bevirket, at det i dag ofte er billigere at udføre disse bassiner med plastelementer.

Etablering af et forsinkelsesbassin er let og hurtig.

Efter at bunden er afrettet, eventuel membran/fiberdug er udlagt, og tilløbsrøret er etableret, kan BIO-BLOK® elementerne opstilles. » Læs mere

Blok 1 og 2 opstilles og samles med minimum 2 stk. rustfrie stålklips. Derefter fortsættes på samme måde med at hæfte blok 3 sammen med blok 2 og blok 4 sammen med blok 3.

Blok 5 presses mod blok 1, og de samles. Blok 6 presses mod blok 5 og blok 2, og blok 6 hæftes sammen med disse.

Derefter fortsættes med blok 7 og blok 8 osv., indtil første lag er etableret. Husk at bruge minimum 2 stk. rustfrie stålklips, hver gang to blokke hæftes sammen.

Bemærk, at BIO-BLOK® elementerne er opbygget af ekstruderede netrør, som derefter svejses sammen som blokke med en dimension på ca. 54 x 54 x 55 cm. Foranlediget af denne proces kan alle blokke ikke være nøjagtig lige store, dvs. at der kan være en forskel på flere mm. Endvidere kan der være blokke, hvor netrørerne har en svag bue, der kan bevirke, at det kan være vanskeligt at stille blokkene helt tæt op af hinanden. Denne tolerance i produktionen kan normalt udlignes ved at presse blokkene mod hinanden som lige beskrevet.

Til samling af BIO-BLOK® elementerne i lagopbygningen skal der anvendes 2 stk. stabelledere i yderelementerne dvs. i blok 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9, 12, 13, 14, 15 og 16. I alle øvrige BIO-BLOK® elementer anvendes der 1 stk. stabelleder dvs. i blok 6, 7, 10 og 11.

    
Sammenhæftning med rustfrie stålklips      Samling vha. stabelledere

Montering af andet lag af BIO-BLOK® elementer udføres på samme måde som første lag. Eneste forskel er, som nævnt tidligere, at her anvendes også stapelledere.

Når alle de ønskede lag er etableret, kan rørtilslutningerne, afhængig af typen af rørtilslutning, udføres.

Derefter indpakkes BIO-BLOK® elementerne i fiberdug/membran, og konstruktionen kan tildækkes med sand.

Påfyldning af sand og bundens opbygning skal udføres, så de krav, som ovenstående konstruktion stiller, opfyldes, dog skal påfyldningen m.m. komprimeres til minimum 95 % standard proctor (Isotopmetoden). » Læs mere

Bemærk også, at det måske ville være en god ide at beskytte fiberdug/membran med et plastnet placeret over sandlaget. Dermed opnås en bedre trykfordeling, således at der kun kan forekomme en jævn fordelt belastning på forsinkelsesbassinet.


Vedligeholdelse


Inspektion
BIO-BLOK® elementet er fremstillet af det uforgængelige og miljøvenlige materiale polyethylen, som tillige er yderst kemikalieresistent.

Anlægget kræver derfor ikke inspektion med faste mellemrum, men installationen bør indgå i kommunens faste inspektions- og vedligeholdelsesprogram. 

Inspektionsprogrammet bør indeholde følgende:
  • Iagttagelse af, om der er sket sætninger over og omkring forsinkelsesbassinet.
  • Inspektion af tilhørende gennemløbsbrønde.
  • Inspektion af sandfang i forbindelse med eventuel tømning.
  • Inspektion af opstuvningsenheden.
  • Inspektion af eventuel udluftning.

Grunden til dette er, at der kan opstå huller i den fiberdug eller membran, som forsinkelsesbassinet normalt er beklædt med. Sker dette, vil der opstå en sætning i det omgivne terræn, samtidig med at bassinet kan blive fyldt med jordmateriale.

Antal udluftninger
Forsinkelsesbassinet skal forsynes med mindst 1 stk. udluftningsrør, dimension Ø110 mm, som føres mindst 0,8 m over terræn eller til nærmeste udluftet brønd.

Sandfang
Forsinkelsesbassinet bør sikres med et volumenmæssigt korrekt sandfang, således at sand, partikler og blade m.m. undgås i bassinet.

Sandfanget inspiceres og tømmes i fornødent omfang.