Miljøfordele

 

Miljøfordele

Udviklingen i Danmark har vist, at afledning af overfladevand fra tagflader m.m. til regn- og spildevandsledninger er en mindre miljøvenlig løsning, end hvis man følger den grønne løsning og nedsiver mest muligt vand i jorden. Udviklingen har da også vist, at man pga. af klimaændringer får større og mere intensive regnskyl, som bevirker, at der kan opstå oversvømmelser i byområder, og kælder kan blive oversvømmet pga. overbelastede spildevandsledninger. Derfor planlægger mange kommuner, via deres spildevandsplanlægning, at mest muligt regnvand føres tilbage til grundvandet eller forsinkes via regnvandsbassiner.

Da det tilførte regnvand ikke altid er lige rent, kan det betyde, at der ledes forurenet vand til grundvandet. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken type forsinkelsesbassin der vælges.

BIO-BLOK® elementer fra EXPO-NET er oprindeligt blevet udviklet til rensning af spildevand pga. af blokkens store overfladeareal, som giver gode betingelser for de mikroorganismer, der renser vandet biologisk. Opbygning af forsinkelsesbassiner ved hjælp af BIO-BLOK® elementer er derfor et naturligt valg til at sikre, at regnvandet bliver omdannet til grundvand af en renere kvalitet. Vi sikrer ikke blot, at regnvandet kommer tilbage i jorden, men også at det bliver mere rent.

Baggrunden for dette er, at BIO-BLOK® elementerne er opbygget af netrør, som tilsammen danner et meget stort areal, hvorpå mikroorganismer har gode levevilkår. Disse mikroorganismer vil, så snart de får kontakt med det tilledt vand, straks begynde at omsætte den organiske forurening, som til tider kan findes i overfladevandet.