Afstandskrav

 

Afstandskrav

Regnvandsfaskiner skal anbringes mindst 25 m fra drikkevandsboringer, og afstanden til vandløb, søer eller havet skal være mindst 25 m. Afstanden til vandløb, søer og havet kan nedsættes, hvis der samtidig kan gives en udledningstilladelse fra kommunen. En udledningstilladelse er afhængig af, at recipientkvalitet kan overholdes, og at vandindvindinger og grundvandsressourcer ikke forurenes. I SBI-anvisning 185 – Afløbsinstallationer og i DS 440, ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning” angives der følgende vejledende afstandskrav: Faskinens midtlinie (længdeakse) og endepunkter bør holdes mindst 5 m fra beboelseshuse med/uden kælder. Ved huse uden beboelse kan afstanden nedsættes til 2 m. De vejledende afstandskrav er illustreret herunder:


Vejledende afstandskrav fra faskine til hhv. bygning og skel


De anførte afstande skal overholdes for bygninger på selve grunden og også ved eksisterende og fremtidig mulig bebyggelse på nabogrunden. Af hensyn til risiko for opblødning bør faskinen ikke anbringes nærmere end 2 m fra skel.

Der gøres opmærksom på, at disse afstandskrav er vejledende og må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Denne konkrete vurdering kan f.eks. foretages af en autoriseret kloakmester, men kommunen skal altid godkende de aktuelle afstande. Hvis det eksempelvis kan påvises, at risikoen er meget lille ved etablering af en faskine 2-3 m fra en beboelsesejendom, bør det ikke være en hindring for etableringen. Det kan f.eks. være muligt i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
  • Hvis terrænet falder bort fra huset.
  • Hvis huset er nyt.
  • Hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

Hvis de eksisterende jordbundsforhold gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget, kan afstandskravet til skel ligeledes nedsættes.

Afstandskravenen er vist i nedenstående tabel:
 

    Lovgivnings-
  mæssige
  krav
  Vejledende krav 
  iht. SBI 185 eller
  DS 440
  Vejledende afstands-
  krav ved minimal
  risiko 
*)
  Drikkevandsboring   25 m   -   -
  Vandløb, søer, hav   25 m   -   -
  Beboelseshus 
  med/uden kælder
  -   5 m   2 m *)
  Hus uden beboelse
  med kælder
  -   2 m   2 m *)
  Hus uden beboelse
  uden kælder
  -   2 m   1 m *)
  Skel   -   2 m   0,5 - 1 m **)

Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer, recipienter, beboelse og skel

  *) Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et 
      eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

 **) Hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis 
      nabogrunden forbliver ubebygget.