Lovgivning - økonomi

 

Lovgivning - økonomi

Lovgivning

Jævnfør miljølovgivningen er en grundejer forpligtet til at tilslutte sig det offentlige afløbssystem, når kommunen har ført stikledningen frem til grunden. I eksisterende systemer er det normalt, at både regnvand og spildevand tilsluttes kommunens afløbssystem.

I nye udstykningsområder er det efterhånden blevet almindeligt, at der er krav om, at tagvandet nedsives på egen grund, mens spildevand og regnvand fra veje afledes i kommunens afløbssystem.

Det kræver altid tilladelse fra kommunen, hvis det ønskes at nedsive tagvandet. Kommunen kan enten blot give en nedsivningstilladelse, eller de kan vælge at give tilladelse til, at grundejeren træder ud af kloakfællesskabet og eventuelt får tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.


Økonomi

I bekendtgørelse nr. 501 af 21/6-1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med ændringer af 7/7-2000 (Bekendtgørelse nr. 693), er der fastsat regler for, hvordan grundejeren kan udtræde af kloakfællesskabet.

Forudsætningen for en hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet er:
  • Området skal i spildevandsplanen være udpeget som et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på helt eller delvist at ophæve tilslutningspligten.
  • Der skal være enighed om udtræden mellem grundejeren og kommunen.
  • Kloakforsyningens samlede økonomi må ikke forringes væsentligt.
  • Der skal kunne gives tilladelse til en alternativ bortskaffelse/afledning af spildevandet.

Ved tilladelse til at udtræde af kloakforsyningen er kommunen ikke pligtig til at foretage en tilbagebetaling, idet kloakforsyningen jo allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække.

Kommunen kan dog vælge at tilbyde lodsejeren helt eller delvist at få tilbagebetalt tilslutningsafgiften. Standardtilslutningsbidraget blev indført ved lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., der trådte i kraft den 1. juli 1997. Pristalsreguleringen af tilslutningsafgiften foretages derfor med udgangspunkt i denne dato.

En eventuel tilbagebetaling vil altid være betinget af, at der etableres en alternativ bortskaffelse, og at udbetalingen foretages mod dokumentation af, at den alternative bortskaffelse er etableret. Det er kommunen, der afgør, hvilken dokumentation der skal foreligge. Kommunens tilbud om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er normalt tidsbegrænset.Kilde:
Nedsivning af regnvand i faskiner
Rørcenter-anvisning 009
Juni 2005