Miljøfordele - artikler

 

Miljøfordele - artikler

Udviklingen i Danmark har vist, at afledning af overfladevand fra tagflader m.m. til regn- og spildevandsledninger er en mindre miljøvenlig løsning, end hvis man følger den "grønne" nedsivning i jorden. Udviklingen har da også vist, at man pga. af klimaændringer får større og mere intensive regnskyl, som bevirker, at der kan opstå oversvømmelser i byområder, og kælder kan blive oversvømmet pga. overbelastede spildevandsledninger. Derfor planlægger mange kommuner, via deres spildevandsplanlægning, at mest muligt regnvand føres tilbage til grundvandet.

Da regnvand ikke altid er lige rent, kan det betyde, at der ledes forurenet vand til grundvandet. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken type regnvandsfaskine der vælges.

BIO-BLOK® elementer fra EXPO-NET er oprindeligt blevet udviklet til rensning af spildevand pga. af blokkens store overfladeareal, som giver gode betingelser for de mikroorganismer, der renser vandet biologisk. BIO-BLOK® regnvandsfaskinen er derfor et naturligt valg til at sikre, at vores regnvand bliver omdannet til grundvand af høj kvalitet. Vi sikrer ikke blot, at regnvandet kommer tilbage i jorden, men også at det bliver mere rent.

Baggrunden for dette er, at BIO-BLOK® faskinen er opbygget af netrør, som tilsammen danner et meget stort areal, hvorpå mikroorganismer har gode levevilkår. Disse mikroorganismer vil, så snart de får kontakt med det tilledt vand, straks begynde at omsætte den organiske forurening, som til tider kan findes i overfladevandet. 

En BIO-BLOK® 80 HD G vil ved 1 mm filterhudsbelægning have en biologisk tilgængelig overflade på ca. 165 m2/m3 faskine. Hvis man har en omsætning på ca. 1 g BOD/m2 x døgn vil dette bevirke en samlet reduktion af BOD på 165 g/døgn x m3, svarende til en spildevandsforurening fra to mennesker pr. døgn. Artikler

EXPO-NET har udarbejdet et par artikler i forbindelse med dette emne, klik på nedenstående ikoner for at downloade disse artikler:

Klik her
Separering af fælleskloakerede områder,
hvor der er tætte bebyggelserKlik her
Nedsivning af regnvand - 
et redskab i den kommunale spildevandsplanlægning