Åbne pilerensningsanlæg

 

Åbne pilerensningsanlæg

Åbne pilerensningsanlæg er betegnelse for anlæg, hvor en del af regnvandet og spildevandet fordampes via piletræernenes blade og lenticellerne i stammerne, og hvor en del af regnvandet og spildevandet nedsives til grundvandet i første til andet driftsår. Pileanlægget er ikke monteret med en membran i bunden. Når pilene kommer ind i andet/tredje driftsår, skabes der imidlertid en negativ vandbalance året rundt i en kombination mellem pilenes fordampning og ophobning af vand i jordens hulrum.

Åbne pilerensningsanlæg, også benævnt som pileanlæg med nedsivning, er billigere at etablere end traditionelle nedsivningsanlæg. Anlægget er tillige ikke afhængigt af jordens egnethed til nedsivning. Åbne pilerensningsanlæg er underlagt de samme restriktioner vedrørende afstandskrav som nedsivningsanlæg. Af disse grunde kan anlægget derfor ikke anvendes overalt.

Spildevandet passerer en bundfældningstank på minimum 2 m2 med to kamre, hvorefter det pumpes til anlægget, hvor piletræerne fordamper vandet.

Åbent pilerenseanlæg
Længdesnit

For at kunne fordele spildevandet fra bundfældningstanken etableres der to strenge af BIO-BLOK® 80 HD G med et trykfordeler-rør på toppen. Kravet er 1 m2 overflade pr. løbende meter fordelerstreng. Afstanden mellem de to strenge skal være ca. 2 m. Blokkens overkant ligger helt op til jordoverfladen. Fordelingsblokken er dækket af en let gennemstrømmelig fiberdug. Blokken dækkes til sidst af en 0,7 m jordvold, som skal sikre mod frost og lugtgener.

Hele anlægget er omkranset af en 0,3 m jordvold for at forhindre overfladevand i at strømme ind i nedsivningsområdet og regnvand fra anlægget overflade i at strømme ud.

Der er herefter plantet to rækker pil på hver af ydersiderne af fordelerstrengene og to rækker imellem. Anlægget er tryksat med en lille dykpumpe med niveauregulering fra en separat brønd eller fra en pumpebrønd i bundfældningstanken.

Som udgangspunkt en anlægsbredden på 8 m, og længden beregnes ud fra spildevandsmængde, nedbørs-mængde, jordens vandholdende evne m.v. på stedet. Størrelsen beregnes som for et anlæg med membran i bunden, hvilket vil sige, at det i princippet skal kunne fordampe al vand, som falder i anlægget, samt det spildevand der tilføres.

Hvis man anvender disse forudsætninger, skal jordens evne til nedsivningsegnethed ikke undersøges.

Hvis jorden er velegnet til nedsivning, kan anlægsstørrelsen nedsættes med 10 til 40 %. I forbindelse med fastlæggelse af jordens nedsivningsevne henvises der til ”Retningslinier for Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE”.

For åbne pileanlæg gør følgende forhold sig gældende:

     ♦   Åbne pileanlæg lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). 
     ♦   Ikke alle jordtyper er egnet til nedsivning.
     ♦   Der er afstandskrav fra vandindvindinger, drænrør og vandløb m.m.
     ♦   Anlæg under 30 PE skal godkendes af kommunen.
     ♦   Anlæg over 30 PE skal godkendes af regionen.
     ♦   Der skal betales mindste spildevandsafgift af anlægget