Lukkede pilerensningsanlæg

 

Lukkede pilerensningsanlæg

Lukkede pilerensningsanlæg er betegnelse for anlæg, hvor regnvand og spildevand fordampes via piletræernes blade. Pileanlægget er monteret med en membran i bunden og er derfor helt uden afløb.

Ovennævnte er muligt, fordi pileanlægget er dimensioneret efter den spildevandsmængde, som er i den aktuelle husstand, og den nedbørsmængde, som findes på det aktuelle sted.


Længdesnit

Pileanlæg etableres i en udgravning, som fores med en tæt membran. Der skal monteres et dræn på bunden af anlægget, således at det er muligt at fjerne vand fra anlægget. Derefter lægges jorden tilbage i anlægget, i lerjord dog med et lag af vasket sand for at få fordelt vandet over hele anlægsfladen og til sidst plantes anlægget til.

Spildevandet passerer en bundfældningstank på minimum 2 m2 med to kamre, hvorefter det pumpes til anlægget, hvor piletræerne fordamper vandet.

For at kunne fordele spildevandet fra bundfældningstanken, etableres der i midten af anlægget en streng af BIO-BLOK® 80 HD G med et trykfordeler-rør på toppen. Blokkens overkant ligger helt op til jordoverfladen. Fordelingsblokken er dækket af en let gennemstrømmelig fiberdug. Blokken dækkes til sidst af en 0,7 m jordvold, som skal sikre mod frost og lugtgener.

I anlægsarealet plantes seks rækker pil af tre forskellige kloner. Pilene fjerner næringsstofferne fra spildevandet og bruger dem til vækst. For at fjerne stofferne fra anlægget, så de ikke ophobes, beskæres pilene, oftest med en tredjedel hvert år. Der er ingen risiko ved at anvende pilene til opvarmings-formål. Asken må anvendes til gødningsformål på 70 m2 landbrugsjord fra en husstand ifølge risikovurdering fra Miljøstyrelsen.

Piletræer kan fjerne alle stoffer fra anlægget med stammerne, som høstes, bortset fra salt. Saltkoncentrationen i vandet vil derfor stige år for år og kan blive et problem for piletræerne. Derfor skal der forventeligt ca. hvert 20. år, i august måned, fjernes ca. 10 m3 vand med salt, som pilene ikke har fjernet. Dette vand kan køres til kommunal rensning.

For lukkede pileanlæg gør følgende forhold sig gældende:

     ♦   Pileanlæg med tæt bund lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP).
     ♦   Minimum afstandskrav til vandboring og skel er 15 m og 2,5 m.
     ♦   Anlæg skal godkendes af kommunen.
     ♦   Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget.