Miljøfordele

 

Miljøfordele

Miljøoptimering i forhold til centrale kommunale renseløsninger

Der er i dag meget store miljømæssige fordele ved at bevare en decentral rensning af spildevand i det åbne land. Grunden til dette er, at der i dag er udviklet små, effektive biologiske renseanlæg, effektive nedsivningsanlæg og pileanlæg uden afløb. Alle disse anlæg kan rense spildevandet lige så godt - og i mange tilfælde bedre - end de kommunale renseanlæg, som spildevandet normalt pumpes til. Samtidig anvendes betydeligt mindre energi til rensning af dette spildevand, end hvis spildevandet skulle pumpes til eksisterende renseanlæg, og det er her miljøet kommer ind.

For ca. 30 år siden, da kommunerne skulle udarbejde de første paragraf 21 Spildevandsplaner, var det fornuftigt at foreslå, at forureningsproblemer, som skyldes husspildevand, skulle løses ved hjælp af en centralisering af renseanlæggene. Grunden til, at disse forslag var fornuftige, var, at der den gang ikke fandtes de små, effektive renseanlæg, der gør i dag.

Erfaringer med centralisering af spildevandsrensning i det åbne land, som bliver løst med lange trykledninger og rigtig mange pumpestationer, er efterhånden mange, og de er ikke alle lige positive. Fælles for dem alle er, at de er dyre i etablering, og systemet bruger mere strøm end der ellers skulle være anvendt, hvis der var valgt decentrale løsningsmodeller.

Systemet udvikler svovlbrinte pga. spildevandets længere opholdstid i trykledningen. Dette har bevirket, at der skal etableres afværgeforanstaltninger, som skal forhindre denne svovlbrintedannelse. Uanset disse afværgeforanstaltninger har trykledningssystemerne bevirket, at der mange steder er opstået lugtgener og øget tæring af det kloaknet, som modtager dette spildevand.

Derefter fortsætter spildevandet i det kommunale kloaknet, og afhængig af kloaksystemets opbygning skal spildevandet yderligere pumpes gennem mange pumpestationer, før spildevandet når renseanlægget.

Og først her begynder den egentlige rensning af spildevandet fra det åbne land.

Man kan derfor undre sig over, at man bliver ved med at etablere denne form for centralisering af spildevandsrensning i det åbne land, idet dette system er den dyreste og mest CO2 forbrugende løsning i sammenligning med de decentrale løsninger, som findes i dag.

Væsentlige parametre for disse projekter er også, at tilbagebetalingstiden på anlæggene i forbindelse med kloakering af det åbne land overstiger levetiden, og at svovlbrinteproblematikken hurtigt kan blive til et meget større arbejdsmiljøproblem hos forsyningsvirksomhederne.