Nedsivning af biologisk renset spildevand

 

Nedsivning af biologisk renset spildevand

Med det formål at undgå at skulle etablere kemisk fældning i små biologiske renseanlæg har Miljøstyrelsen i brev af 26. april 2004 givet udtryk for, at nedsivning af biologisk renset spildevand er en aktuel løsning.

Denne løsning vil være mere ’’grøn’’ end andre forslag, idet fosfor på denne måde bindes naturligt i jorden. Samtidig vil den billiggøre både etablering og drift af renseanlægget.

Følgende besparelser vil i skrivende stund kunne opnås:

     ♦   Installation af kemisk fældning i minirenseanlæg: 
          ca. 4.000,- kr.
          Levetid: 5-7 år.
     ♦   Indkøb af flotationsmiddel:
          ca. 700,- kr./år
     ♦   Afledningsafgifter til staten er for minirenseanlæg 2,40 kr./m3.
          Ændres afløbsformen til nedsivning, er afledningsafgiften på 0,75 kr./m3.
          Antager man, at det gennemsnitlige vandforbrug er på 200 m3/år,
          vil den årlige besparelse blive på: ca. 330,- kr./år.

Det er således ikke ubetydelige beløb, der kan spares igennem en tidsperiode.

Kravene for at opnå en nedsivning af renset biologisk spildevand er de samme som for nedsivning af spildevand efter et 3-kammers bundfældningsbassin.

Det vil sige følgende krav er gældende:

  Vandindvindingsanlæg, drikkevand   300 m, kan nedsættes til 75 m
  Dræn, vandløb, grøft, søer el. hav   Min. 25 m
  Højeste grundvandsstand   Min. 1 m
  Skel   5 m tilstræbes
  Beboelse eller bygning m. kælder   5 m tilstræbes
  Andre bygninger   5 m tilstræbes

BioKube Minirenseanlæg
Typegodkendt minirenseanlæg fra:
K/S BioKube
www.biokube.dk
tlf.: 55 98 98 00


KWH Pipe Minirenseanlæg

Typegodkendt minirenseanlæg (WehoMini)
fra: KWH Pipe (Denmark) AS
www.kwhpipe.dk
tlf.: 46 40 53 11


Det er den lokale kommune, der skal give tilladelse til etablering af et sivedræn for renset biologisk spildevand, som har en kapacitet på under 30 PE.

I det følgende anvises, hvordan man lettest etablerer et sivedræn for renset biologisk spildevand ved hjælp af BIO-BLOK® 80 HD G.

Beregningsforudsætninger

Afløbet fra et biologisk renseanlæg vil være på ca. 720 l/døgn, svarende til 8,3 x 10-6 m3/sek.

BIO-BLOK® 80 HD G består af 8 x 8 rør, som er svejset sammen i rør-enderne. Længden af disse rør er 55 cm.

Dette BIO-BLOK® filtermedie opdeles let - ved hjælp af en skarp sav - i fire flader á to rør, dvs. at nedsivningsanlæggets bredde bliver på ca. 14 cm.


BIO-BLOK® elementet deles let vha. en sav.

Disse flader sættes derefter i forlængelse af hinanden, således at de danner en langstrakt nedsivningsflade i jorden. Netrørene skal stå lodret. Top og sider indpakkes i fiberdug.

Lodret udsivningsareal af 1 stk. BIO-BLOK® 80 HD G, 54 x 54 x 55 cm, som opdeles i fire flader á to rør:

     A = 1 x 4 x 0,54 x 0,55 x 2 = 2,37 m2

Derved er der behov for følgende lodrette udsivningsarealer:

 Jordtype  K-værdi  Udsivningsareal  Antal
 Groft sand  1 x 10-3 m/sek.  0,0083 m2  2 stk.
 Fint sand  1 x 10-4 m/sek.  0,083 m2  4 stk.
 Silt  1 x 10-5 m/sek  0,83 m2  4 stk.
 Sandblandet ler  1 x 10-6 m/sek.  8,3 m2  4 stk.
 Siltet ler  1 x 10-7 m/sek.  83 m2  35 stk.


Dette betyder, at der uden problemer kan etableres ovennævnte nedsivningsanlæg i grus, sand og de fleste silt- og sandblandede ler-forekomster.

Størrelsen af nedsivningsanlægget i lerjord bør fastlægges via en måling på stedet.

Tilløbet til nedsivningsanlægget kan - afhængig af nedsivningsanlægget placering - udføres via gravitation eller ved hjælp af et tryksystem.

For at se eksempel på beregning af nedsivningsanlæg for rense spildevand større end 5 PE, klik på nedenstående ikon.