Miljöfördelar

 

Miljöfördelar

Utvecklingen i Danmark har visat att avledning av ytvatten från tak m.m. till dag- och spillvattenledningar är en mindre miljövänlig lösning än den gröna infiltrationsprocessen i jorden. Utvecklingen har också visat att man till följd av klimatförändringar får allt större och mer intensiva regnskurar, vilket kan leda till översvämningar i stadsområden och källare på grund av överbelastade spillvattenledningar. Därför planerar många kommuner nu att leda tillbaka så mycket som möjligt av regnvattnet till grundvattnet via spillvattenledningarna.

Eftersom regnvatten inte alltid är så rent kan det innebära att förorenat vatten leds ut till grundvattnet. Därför är det viktigt vilken typ av fördröjningsmagasin man väljer.

BIO-BLOK®-modulerna från EXPO-NET utvecklades ursprungligen för att rena spillvatten på grund av modulernas stora ytområde som ger goda livsbetingelser för de mikroorganismer som renar vattnet på biologisk väg. BIO-BLOK® dagvattensystem är därför ett naturligt val för att säkerställa att dagvattnet omvandlas till grundvatten av hög kvalitet. Vi säkerställer inte bara att regnvattnet leds tillbaka ned i jorden utan även att det blir renare.

Bakgrunden till detta är att BIO-BLOK®-systemet är uppbyggt av nätrör som tillsammans skapar en stor yta med goda livsbetingelser för mikroorganismer. Så fort mikroorganismerna kommer i kontakt med det avledda vattnet börjar de att bearbeta de organiska föroreningarna som kan finnas i dagvattnet.