Användningsområden

 

Användningsområden

BIO-BLOK® dagvattensystem har framför allt dessa användningsområden:

♦    Som avlösare för stenkista.
♦    Som skydd vid infiltration av regnvatten från kraftiga skyfall.
♦    När regnvattenmängden kan reduceras genom infiltration.
♦    Vid nya avstyckningar som ska anslutas till ett befintligt system som inte har tillräcklig rörkapacitet eller avledning av regnvatten.
♦    I befintlig bebyggelse där det förekommer översvämningar av terrängen och där den naturliga lösningen skulle vara att installera ett fördröjnings- eller infiltrationsmagasin.
♦    Vid nybyggnation/tillbyggnad i stället för anslutning till befintligt avloppsnät.
♦    Vid dränering av fasta områden, t.ex. parkeringsplatser.
♦    Vid renovering av befintliga gamla dagvattensystem (som t.ex. en stenkista).
♦    Vid nyanläggningar där mindre rördimensioner önskas generellt och där magasinfunktionen kan tillvaratas av ett fördröjningsmagasin.

Det är viktigt...

att överväga var ett dagvattensystem kan avlasta det överflödiga vattnet när det kommer nederbördsmängd som inte ryms i dagvattensystemet så att det inte går så här:


Översvämmat dagvattensystem

Spildevandskomitéen i Danmark har givit ut en rapport där de bedömer hur mycket regn som kan förväntas i framtiden. Rapporten tyder på att regnmängder som idag statistiskt sett endast förekommer en gång vart 100:e år skulle kunna förekomma vart 10:e eller vart 15:e år i framtiden. Det ställer stora krav på kommunerna och avloppssystemen och det gäller att planera så att man säkerställer att de större regnmängderna kan ledas bort så att vi slipper översvämningar i källare på vägar osv.

Alla dagvattensystem dimensioneras utifrån förutsättningen att de vid något tillfälle svämmar över, dvs. att dagvattensystemet inte rymmer den vattenmängd som tillförs. Det är alltså bara fråga om tid innan ett dagvattensystem blir överbelastat.

Om det handlar om dagvattensystem som ska avleda takvatten från ett hus kommer avledningen normalt att ske från den lägst liggande stuprännan. Denna stupränna bör därför placeras på ett sådant ställe där det avledda vattnet inte påverkar omgivningen. Det betyder att stuprännan inte bör placeras i närheten av entrédörrar, ljusbrunnar eller i terräng där vattnet inte kan rinna bort från huset av sig själv.

Om det handlar om dagvattensystem som ska avleda regnvatten från vägar och parkeringsplatser osv. är det mycket viktigt att man är på det klara med vad som kommer att hända, och var det kommer att hända när systemet blir överbelastat. Det är ju inte så praktiskt att ha vatten på parkeringsplatsen eller på vägsträckor under en längre tid vid varje tillfälle. Då kan lösningen vara att dagvattensystemen placeras i grönområden och att de avleder vattnet till dessa områden. Om detta inte är möjligt kan en nödöversvämningsavledning till närmaste avloppsvattenledning eventuellt lösa problemet. Detta ska dock ske i samråd med den lokala ägaren av ledningen och med kommunen.