Miljöfördelar – artiklar

Miljöfördelar – artiklar

Utvecklingen i Danmark har visat att avledning av ytvatten från tak m.m. till dag- och spillvattenledningar är en mindre miljövänlig lösning än den gröna infiltrationsprocessen i jorden. Utvecklingen har också visat att man till följd av klimatförändringar får allt större och mer intensiva regnskurar, vilket kan leda till översvämningar i stadsområden och källare på grund av överbelastade spillvattenledningar. Därför planerar många kommuner nu att leda tillbaka så mycket som möjligt av regnvattnet till grundvattnet via spillvattenledningarna.

Eftersom regnvatten inte alltid är så rent kan det innebära att förorenat vatten leds ut till grundvattnet. Därför är det viktigt vilken typ av dagvattensystem man väljer.

BIO-BLOK®-modulerna från EXPO-NET utvecklades ursprungligen för att rena spillvatten på grund av modulernas stora ytområde som ger goda livsbetingelser för de mikroorganismer som renar vattnet på biologisk väg. BIO-BLOK® dagvattensystem är därför ett naturligt val för att säkerställa att dagvattnet omvandlas till grundvatten av hög kvalitet. Vi säkerställer inte bara att regnvattnet leds tillbaka ned i jorden utan även att det blir renare.

Bakgrunden till detta är att BIO-BLOK®-systemet är uppbyggt av nätrör som tillsammans skapar en stor yta med goda livsbetingelser för mikroorganismer. Så fort mikroorganismerna kommer i kontakt med det avledda vattnet börjar de att bearbeta de organiska föroreningarna som kan finnas i dagvattnet.

Modulen BIO-BLOK® 80 HD G kan vid en filterhudsbeläggning på 1 mm ha en biologiskt tillgänglig yta på ca 165 m2/m3 per dagvattensystem. Om man har en omsättning på ca 1 g BOD/m2 per dygn ger detta en total reduktion av BOD på 165 g/dygn x m3, vilket motsvarar en spillvattenförorening från två människor per dygn.Artiklar

EXPO-NET har utarbetat ett par artiklar som rör det här ämnet. Klicka på nedanstående ikoner för att ladda ned artiklarna:

Klicka här
Separering av ledningar i områden med
gemensamma avloppsledningar och tät bebyggelseKlicka här
Infiltration av dagvatten –
ett verktyg i den kommunala spillvattenplaneringen