Visste du att man även kan få bidrag för att anlägga ett dagvattensystem?

 

Visste du att man även kan få bidrag för att anlägga ett dagvattensystem?

Spildevandskomitéen i Danmark har givit ut en rapport där de bedömer hur mycket regn vi kan förvänta oss i framtiden. Rapporten tyder på att regnmängder som idag statistiskt sett endast förekommer en gång vart 100:e år skulle kunna förekomma vart 10:e eller vart 15:e år i framtiden. Det ställer stora krav på kommunerna och avloppssystemen och det gäller att planera så att man säkerställer att de större regnmängderna kan ledas bort så att vi slipper översvämningar i källare, på vägar osv.

Rapporten pekar bland annat på att det inte är någon bra idé att bara bygga ut avloppssystemen när man i stället lika gärna kan leda tillbaka en stor del av regnmängderna dit de gör nytta: till vattendrag, sjöar och inte minst grundvattnet.

I områden med gemensamma avloppssystem, dvs. områden där både dagvatten och spillvatten leds genom samma avloppsledningar kan kommunen välja att erbjuda fastighetsägare att få tillbaka hela eller delar av anslutningsavgiften till dagvattennätet. Denna lag trädde i kraft redan den 1 juli 1997 och handlar om återbetalning av 40 % av den gällande anslutningsavgiften för en viss tomt.

Villkoret för en återbetalning är alltid att tomtägaren ordnar en alternativ avledning av dagvattnet, till exempel att dagvattnet leds bort till ett BIO-BLOK® dagvattensystem.